Vindkraft og støy

I et moderne samfunn er det mange kilder til støy eller uønsket lyd. Støy isolert sett er normalt ikke helseskadelig, men opplevelsen er subjektiv og negativ opplevelse av støy kan bidra til redusert velvære og mistrivsel, og således påvirke den almene helsetilstanden. Både behovet for samfunnsutvikling og behovet for ro og stille områder skal vektlegges og vurderes i arealplanleggingssaker

Støy fra vindkraftverk er regulert gjennom anleggskonsesjonen fra NVE/ OED. Konsesjonsvilkårene baserer seg på Klima- og miljødepartementets Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) og Miljødirektoratets Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (M-128). NVE forholder seg til den anbefalte grenseverdien og til utdypninger i Miljødirektoratets veileder for støy ved vedtak om konsesjon og fastsettelse av konsesjonsvilkår for vindkraftverk.

Fra Miljødirektoratets veileder om støy:

 • Støyen fra moderne vindturbiner er bredspektret. En pulserende ”svisjelyd” fra enkeltvinger kan noen ganger høres. Støyen skyldes aerodynamisk lyd fra vingene som hovedsakelig bestemmes av vingespissens hastighet, vingenes form og turbulensen i luften. Av og til kan det høres en summelyd fra aggregatet…
 • I mottakerpunkt på relativt store avstander fra den nærmeste turbinen kan støyen variere sterkt fra time til time, avhengig av vindretning og meteorologiske forhold. I motvind kan støyen fra vindturbinene være så svak at den ikke høres. I kort avstand fra de nærmeste turbinene vil støyen ikke variere så mye, men være ganske jevn.

 

Under planleggingen av vindparkene er avstand til bebyggelse og mulig støypåvirkning en av forholdene som vurderes. Det vil alltid søkes å legge turbinene slik at helårsboliger ikke kommer innenfor en sone hvor støyen er beregnet til å ligge over grenseverdiene satt av myndighetene.

Vindturbiner gir vanligvis ikke høyt nok støynivå i omgivelsene til at samtaler kan forstyrres, og vanligvis ikke høyt nok støynivå i omgivelsene til at folk kan vekkes, men folk kan høre vindturbinene når de våkner og før de sovner. Det er den rytmiske svisjelyden som da gjerne oppleves som forstyrrende.

Lavfrekvent lyd

Moderne vindturbiner gir lite lavfrekvent lyd. Med lavfrekvent menes lyd i frekvensområdet 20-200 Hz. Likevel er det ikke uvanlig at lavfrekvent lyd fra vindturbiner er hørbar utendørs ved boliger nær gul støysone (se eksempel i kart side 2), men støyen fra vindturbiner har ikke større innhold av lavfrekvent lyd sammenliknet med andre støykilder, f.eks. støy fra veitrafikk. Det er stor internasjonal enighet om at det ikke er hold i hypoteser om at støy fra vindkraftverk er farlig på grunn av mye lavfrekvent lyd og infralyd.

VILKÅR OM STØY I KONSESJONENE: «Støynivået ved helårsboliger og fritidsboliger skal ikke overstige den anbefalte grenseverdien på Lden 45 dBA. Dersom det vurderes som nødvendig for vindkraftverkets realiserbarhet at støynivået overstiger Lden 45 dBA ved bygninger med støyfølsom bruk, skal detaljplanen omfatte aktuelle tiltak for å avbøte virkninger ved disse bygningene.»

 

 

Støykart i app

En annen måte å få tilgang til støykart på er via appen «Norgeskart» fra Asplan Viak (foreløpig bare tilgjengelig til Android via Google Play). Last ned og åpne appen "Norgeskart" fra Google Play.

 1. Velg «logg inn» i nedtrekksmenyen
 2. Velg «Feltregistering»
 3. Velg «Statkraft»
 4. Brukernavn: stoy@statkraft.com
 5. Passord: Støy  (med stor S)
 6. Når du er inne, velg «pil opp/pil ned» symbolet øverst til høyre
 7. Velg «Last ned fra server» og «Fortsett» og «OK» og  «Importer»

Kartet vises med hvite, gule og oransje prikker for hhv. turbiner, helårs- og fritidsbolig.

Videre kan man:

 1. Velg «kart og kartlag» i nedtrekksmenyen øverst til venstre
 2. Klikk på «kartlag» fanen
 3. Klikk på alle kartlagene: Adkomst- og internveier, Roan planområde og Støysonekart og klikk på «tilbake-pilen» øverst til venstre.

Nå skal kartet vises med støymottagere, turbiner, veier og planområdet. Man kan klikke på støymottagerne (hus og hytter) og få frem en informasjonstabell for den aktuelle bygningen. Man kan også klikke på turbinene for å finne navnet på den enkelte turbin.