Om Fosen-utbyggingen og reindrift

Hvordan forholdet til reindriften ble behandlet i konsesjonsprosessen og videre gjennom skjønnssaken og til slutt i høyesterett.

Forholdet til andre interesser generelt og reindrift spesielt stod sentralt under hele behandlingen av vindkraftutbyggingen på Fosen. Totalt behandlet NVE mer enn 20 søknader med en samlet kapasitet på mer en 4000 MW. Etter en grundig behandling og en totalvurdering hvor reindriften ble spesielt vektlagt ble det gitt konsesjon til 4 prosjekter i 2016 hvor Storheia var et av dem og også det største med sine 80 turbiner. 

Under har vi listet noen tidslinjer over hovedpunktene i de forskjellige fasene av prosessen.

Fram til konsesjon

 • 2006

  Første møte med Sør-Fosen Sijte vedrørende vindkraft på Fosen.

 • 2006

  Høring av melding for fire vindkraftverk som berørte Sør-Fosen Sijte

 • 2007- 2013

  I 2007 begynner konsesjonsbehandling av søknaden om vindkraftverk på Storheia. NVE behandler denne sammen med 27 andre søknader.Alle dokumenter i saken hos NVE.

 • 2007 - 2013

  Konsekvensutredninger av samlede virkninger for reindriften på Fosen var et stort utredningsarbeid utført i perioden 2008-2011. 

 • 2007 - 2013

  Vurdering av påvirkning basert på konsekvensutredningene

 • 2009

  NVE reduserte planlagte vindkraftverk på Fosen fra 23 til 4 vindkraftverk. Det var vindkraftverkene på Storheia, Roan, Kvenndalsfjellet og Oksbåsheia som ble prioritert.

 • 2010

  Konsesjonen NVE ga reduserte Storheia vindkraftverk av hensyn til reindriften, basert på forslaget fra Statkraft. 

 • 2013

  Sør-Fosen Sijte påklaget NVEs vedtak til OED. Etter endt klagebehandling i 2013 opprettholdt OED konsesjon men påla i tillegg konsesjonær en rekke konkrete vilkår basert på innspill fra reindriften. 

 • 2013

  Det ble pålagt andre avbøtende tiltak for å imøtekomme hensynet til reindriften etter utbygging. 

Storheia vindpark

Fosen Vind har fra 2006 og frem til i dag gjort fortløpende vurderinger av hvordan vår aktivitet i området ville kunne påvirke reindriften på Fosen, både under konsesjonsprosessen, skjønns- og gyldighetsbehandlingen og etter Høyesteretts dom i 2021. Det er gjort en rekke konkrete tilpasninger og avbøtende/kompenserende tiltak for reindriften i perioden fra 2006 og frem til i dag. Vi jobber kontinuerlig med å ivareta våre forpliktelser og søker aktivt dialog med reindriften med sikte på å finne avbøtende tiltak som sikrer deres rett til kulturutøvelse.

Detaljplan og bygging

 • 2013 - 2016

  Det avholdes flere møter med reindriften for å utarbeide en MTA/detaljplan. Det forsøk på å diskutere mulige avbøtende tiltak som kan redusere negative innvirkninger på reindriften ved utbygging. 

 • 2013 - 2016

  Byggestart for Storheia vindkraftverk fant sted i april 2016. Under byggefasen søkte man å minimere barrierevirkning fra anlagt infrastruktur på reindriften. 

 • 2016 - 2020

  Etter et langvarig samarbeid med reindriften er i dag rydding og utbedring av flyttleier til andre vinterbeiteområder over Hogsdalen til Rissa og Skaudalen mot Leksvik i stor grad ferdigstilt. 

 • 2017

  Klagesakene om MTA/detaljplan til OED ble avvist, men det ble innført et nytt vilkår for å ivareta reindriften. 

Transport av turbinblader til Storheia vindpark

I anleggsperioden ble det enighet om en avtale med reindriften om avbøtende tiltak og erstatninger. Det lykkes ikke å komme til enighet om en lignende avtale for å dekke tap eller merkostnader i driftsperioden. Fastsetting av vilkår og kompensasjon for driftsperioden gikk derfor til skjønnsretten for fastsettelse. I samme rettsbehandling ble også gyldigheten til konsesjonen behandlet. Både fastsettelse av kompensasjonen og gyldigheten ble først behandlet i skjønnsretten og senere anket videre til overskjønnet (Lagmannsretten) og endte til behandling i høyesterett. 

Bygging og drift

 • 2018

  Det ble inngått en avtale for anleggsfasen som regulerer tilskudd til tiltak og kompensasjon for reindriften. 

 • 2019

  Det er iverksatt flere konkrete tiltak for å redusere menneskelig ferdsel i vindparken. Adkomstvei og internveier er stengt med bom for allmenn motorisert ferdsel. 

 • 2017 - 2018

  Tingretten behandlet 15. august 2017 fastsettelse av erstatning til reindriften som følge av utbygging samt gyldighetssaken. Tingretten kom til at skjønnet kunne fremmes dvs at konsesjonen var gyldig.

 • 2018-2020

  8. juni 2020 behandlet lagmannsretten overskjønnet og prøvde gyldigheten av konsesjons-og ekspropriasjonsvedtaket og erstatningsspørsmålene. 

 • 2021

  I oktober fastslo høyesterett at skjønnet ikke kunne fremmes da konsesjonen på sikt kunne medføre et brudd på samenes rettigheter og mulighet for å opprettholde sin næring og utøvelse av sin kultur. 

  .

Høsten 2021 fastslo høyesterett at skjønnet ikke kunne fremmes da konsesjonen som den fremstår på sikt kunne medføre et brudd på samenes rettigheter og mulighet for å opprettholde sin næring og utøvelse av sin kultur. Olje- og energidepartementet (OED) har, basert på dommen fra høyesterett iverksatt en prosess som skal sikre et oppdatert kunnskapsgrunnlag for å fatte et nytt forvaltningsmessig vedtak som står seg for ettertiden.

Høyesterettsdommen

 • 2021

  Det var i tiden etter dommen uklarheter og uenigheter om dommens betydning og konsekvenser​. 

 • 2021

  OED skisserte en prosess som for å avklare om det finnes avbøtende tiltak som kan sikre reindriftens rettigheter. 

  Brev fra OED

 • 2021

  Fosen Vind har laget en plan for beredskap for å kunne hjelpe reindriften dersom det skulle oppstå en krevende beitesituasjon denne vinteren og har søkt å ha dialog om denne med reindriften. 

 • 2022 januar

  Fosen Vind har levert et forslag til utredningsprogram og plan som sikrer et oppdatert kunnskapsunderlag i tråd med skissert prosess fra OED. 

  Brev sendt i februar - link

 • 2022 feb/mars

  Fosen Vind har tatt mange initiativ til dialog med reindriften etter HR-dommen, og har særlig diskutert om det er behov for midlertidige tiltak, noe reindriften ikke har meldt om særlige behov for.

 • 2022 juni

  Det ble i juni innsendt en konkretisering og detaljering av forslaget til utredningsprogram til OED. 

  Brev om ytterligere konkretisering av utredningsprogram

 • 2022 September

  Det er et statlig ansvar å sikre folkeretten, og Olje- og energidepartementet har sendt et forslag til utredningsprogram til reindriften.

  Her finner du forslaget fra OED

Mekling

 • Vinter 2022/2023

  Jevnlig dialog med reineierne om mulige avbøtende tiltak på både på kort og lang sikt.  

  Fosen Vind har tilbudt mulige tiltak og bistand ved en eventuell prekær beitesituasjon gjennom vinteren

 • Vår 2023

  Fosen Vind er positve til en meklingsprosess lansert av regjeringen med riksmeklingsmannen som mekler for gjennom dette å komme til en så rask som mulig avtale.

 • Sommer 2023

  Fosen Vind har vært med og bidratt i alle møter i meklingsprosessen og deltar i god tro om å finne løsninger partene sammen med staten kan bli enige om.

 • Vinter 2023

  Rett før jul ble det oppnådd enighet mellom partene. Sør-Fosen sijte og Fosen Vind inngikk en avtale med bidrag fra staten som sikrer videreføring av både reindrift og vindkraft på Sør-Fosen.

Relevante spørsmål:

Hva har Fosen Vind gjort for å følge opp Høyesterettsdommen?

Da vindparken ble bygget var alle tillatelser på plass. Høyesterettsdommen legger til grunn at "uten tilstrekkelige avbøtende tiltak" vil tillatelse gitt av staten ved OED «på lengre sikt» true eksistensgrunnlaget for reineiernes kulturutøvelse og dermed ikke være gyldig. Fosen Vind søker derfor å finne tilstrekkelige avbøtende tiltak gjennom OEDs prosess og i dialog med reindriften, som skal sikre at reindriften kan utøve sin kultur på Fosen i tråd med menneskerettighetene. Vi mener man med avbøtende tiltak vil kunne sikre en bærekrftg drift og sikre menneskerettighetene til reindriften, samtidig som den fornybare kraftproduksjonen kan opprettholdes. ​Høyesterett konkluderte ikke utfallet for vindparkene. Fosen Vind kan fortsette driften mens den administrative prosessen for å behandle konsesjonene pågår. ​Vi har lagt stor vekt på å søke dialog med reindriftsgruppene, både om kortsiktige tiltak og prosessen for en langsiktig løsning. ​Fosen Vind har tilbudt tiltak og bistand for evventuelt å sikre driften på kort sikt mens det arbeides for å finne permanente løsninger. Reindriften har ikke utifra beiteforholdene meldt om slike behov .

Hvordan skal Fosen Vind sikre at menneskerettighetene ivaretas?

Staten har den primære plikten til å sørge for at internasjonale menneskerettigheter overholdes. Staten, ved OED, må fatte et nytt vedtak om konsesjonene og har ansvar for å vurdere om det er mulig å reparere ugyldighetsgrunnen for disse. Forvaltningen har etter forvaltningsloven et eget ansvar for å sørge for sakens opplysning og et fullstendig faktagrunnlag. Dette betyr at OED ikke kan bygge sine vurderinger bare på det faktagrunnlaget som var lagt frem for Høyesterett, men må vurdere på et selvstendig grunnlag hva som er nødvendig.

Fosen Vind er fullt forpliktet til å respektere menneskerettighetene og søker derfor å finne tilstrekkelige avbøtende tiltak gjennom OEDs prosess og i dialog med reindriften som vil kunne sikre menneskerettightene. Fosen Vind har sendt inn forslag til utredningsprogram til OED og har under prosessen lagt stor vekt på å søke dialog med reindriftsgruppene. Fosen Vind som selskap har i tillegg en selstendig plikt til å sørge for at menneskerettigheten i varetas gjennom sin egen virksomhet.