Isvarsel og iskast

Ved gitte meteorologiske forhold kan det bli kastet is fra vindturbinene. Selv om sannsynligheten er svært liten for at man blir truffet, vil det være egne forholdsregler for ferdsel i vindparken. På denne siden finner du forklaring av hva iskast er, hvordan vi jobber med det, og dagens isvarsel.

Iskastvarsel

Basert på meteorologiske data fra alle vindparkene beregnes sannsynligheten for iskast de nærmeste 2 døgn. Fosen Vind benytter seg av Norconsult sitt system for varsling av risiko for at det dannes is på turbinene i våre vindparker. Varslingstjenesten varsler perioder med ising i en vindpark de neste 48 timene. Varselet oppdateres hver 6. time og er basert på state-of-the-art meteorologiske værmodeller i tillegg til data fra vindturbiner i vindparken.

 

Dagens iskastvarsel:

Dagens iskastvarsel

Varslingssystemet er ment som et tillegg til fysisk skilting av sikkerhetsavstand for at man skal kunne vurdere egen risiko, slik at man i perioder med lav sannsynlighet for at det dannes is og som kan medføre iskast/isnedfall, likevel kan bevege seg innenfor turbinenes sikkerhetsavstand.

I vintersesongen er det en generell risiko for fallende istapper eller is/snø fra turbinhuset. Ferdsel i umiddelbar nærhet til turbinene bør derfor unngås.

Variasjon i geografisk plassering, høyde over havet og nærhet til sjøen gjør at forholdene og sannsynligheten varierer for de fem vindparkene som eies av Fosen Vind. For Roan vindpark gå til TrønderEnergi som nå drifter denne vindparken.  

 

istapper.JPG
Istapper på turbinhus

 

Isnedfall og iskast fra vindturbiner

Isnedfall eller is som kastes fra turbinbladene er en kjent problemstilling med vindturbiner i kaldt klima.

Dette inntreffer under spesielle meteorologiske forhold, spesielt rundt 0 grader. Is kan da bygge seg opp på turbinblader. Vi ser det samme på høye bygninger, tekniske installasjoner, master og ledninger.

Det utvikles stadig ny teknologi for å forhindre eller bøte på dette fenomenet. Dels designes bladene, eller det installeres varmesystemer, for å hindre isdannelse eller også for å fjerne is hvis den dannes.

Det vil allikevel forekomme isdannelse på bladene under gitte meteorologiske forhold. Iskast vil ved slike forhold kunne utgjøre en risiko ved ferdsel i deler av vindparkene. Det etableres derfor retningslinjer og avbøtende tiltak som reduserer risikoen.

Temaet har vært utredet og vurdert i forbindelse med konsesjonsbehandlingen av vindparkene i Fosen-utbyggingen. I tillegg til generell ferdsel og friluftsliv ble også reindriften og deres aktivitet i området vurdert.

Det kan også i vintersesongen danne seg istapper på turbinhusene. Vær derfor spesielt oppmerksom ved ferdsel nært disse.

Tiltak

Statkraft som operatør for Fosen Vind setter alltid sikkerheten og hensynet til menneskers liv og helse først. Dette gjelder selvfølgelig både de som til daglig står for driften av vindkraftverkene og andre brukere av områdene.

Skilting

Det vil være skiltet om risiko for iskast ved adkomstveien til vindparkene samt ved parkeringsplasser og naturlige innfartssteder for området. Når værforholdene tilsier at det økt risiko for iskast vil det i tillegg blinke en lampe ved innkjøringen til vindparkene. 

NVE_skiltmal_FosenVind_Iskast_v2 (565x800).jpg
Skilt som står ved adkomstveien og i terrenget

 

Ting å vurdere når en skal bevege seg i vindparkene vinterstid:

 • Sjekk for informasjon fra Fosen Vind
 • Det kan danne seg istapper på turbinhusene. Vær derfor spesielt oppmerksom ved ferdsel nært disse. Istapper kan dannes selv om værforholdene tilsier en liten sannsynlighet for iskast fra vingene.
 • Vurder om det er nødvendig å gå inn i området dersom det er risiko for iskast, og ta kontakt med driftspersonell ved tvil
 • Faren øker med nærhet til turbinene, sikkerhetsavstanden er ca 200 meter

Hvis du finner det nødvendig å ferdes i parken ved risiko for iskast:

  1. Vurder værforholdene; er det lavt skydekke, tåke og temperatur rundt 0?
  2. Lytt; turbinene vil ofte lage mer støy når det is på bladene
  3. Se opp; har det nylig vært isingsfold kan det fortsatt sitte igjen is selv om det har blitt klarvær
  4. De turbinene som ligger høyest i terrenget er mer utsatt for ising enn de som ligger lavere
  5. Eventuelle isbiter vil drive med vinden
  6. Skal en gå nær en vindmølle med is må en gjøre det med vinden i ryggen
  7. Vinden vil som oftest komme fra vest ved isingsforhold

 

Kilder: NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har laget en veileder om håndtering av iskast.