Minoritetsrettigheter

Våre aktiviteter kan ha innvirkning på minoritetsgrupper i samfunnet.

Statkraft er operatør av vindkraftanleggene til Fosen Vind og vi følger Statkraft sine retningslinjer og prinsipper i måten vi søker å ivareta minoritetsrettigheter. Statkraft søker å beskytte og støtte nasjonal eller etisk, kultur, religion og språklig identitet som kan bli påvirket av selskapets aktiviteter. Videre etterstreber Statkraft å anvende lands-spesifikke strategier og utvikle interne initiativer som tar sikte på å forebygge mot diskriminering and fremme like muligheter for alle. I de situasjoner hvor prosjekter kan påvirke sårbare grupper, som urfolk, skal påvirkningen vurderes i tråd med Statkrafts uttalte forpliktelser, og eksisterende og kommende lovkrav.

For mer informasjon om vår tilnærming til å arbeide med ivaretakelse av minoritetsrettigheter.

For mer om håndteringen av reindriften og forholdet til sør-samene under utbyggingen på Fosen og Storheia

Kort om reindrift og Fosen-utbyggingen