Vindkraft og støy

I et moderne samfunn er det mange kilder til støy eller uønsket lyd. Støy isolert sett er normalt ikke helseskadelig, men opplevelsen er subjektiv og negativ opplevelse av støy kan bidra til redusert velvære og mistrivsel, og således påvirke den almene helsetilstanden. Både behovet for samfunnsutvikling og behovet for ro og stille områder skal vektlegges og vurderes i arealplanleggingssaker

Støy fra vindkraftverk er regulert gjennom anleggskonsesjonen fra NVE/ OED. Konsesjonsvilkårene baserer seg på Klima- og miljødepartementets Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) og Miljødirektoratets Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (M-128). NVE forholder seg til den anbefalte grenseverdien og til utdypninger i Miljødirektoratets veileder for støy ved vedtak om konsesjon og fastsettelse av konsesjonsvilkår for vindkraftverk.

Under planleggingen av vindparkene er avstand til bebyggelse og mulig støypåvirkning en av forholdene som vurderes. Det vil alltid søkes å legge turbinene slik at helårsboliger ikke kommer innenfor en sone hvor støyen er beregnet til å ligge over grenseverdiene satt av myndighetene.

Brosjyre
Det er laget en brosjyre som beskriver litt om støy og vindkraftverk. Her blir det beskrevet hvordan Fosen Vind vil håndtere de som har eiendommer som ligger i soner med støy over grenseverdiene. Den kan lastes ned her:

Støysonekart på nett og app
Det er laget støysonekart for alle vindparkene. Her er støynivået ved alle eiendommer beregnet med utgangspunkt i kildestøy fra turbinene og blant annet avstand og topografiske forhold.  På disse kartene vil følgende informasjon være tilgjengelig:

  1. Støysonekart
  2. Støymottagere
  3. Turbinpunkter
  4. Planområdet
  5. Internveier
  6. Adkomstvei

Kartene lan lastes ned fra en liste på bunnen av denne siden.

De er også tilgjengelige på www.feltregistrering.no/statkraft .

Eller via appen «Norgeskart» fra Asplan Viak (foreløpig bare tilgjengelig til Android via Google Play). Last ned og åpne appen "Norgeskart" fra Google Play.

a)      Velg «logg inn» i nedtrekksmenyen

b)      Velg «Feltregistering»

c)       Velg «Statkraft»

d)      Brukernavn: stoy@statkraft.com

e)      Passord: Støy  (med stor S)

f)       Når du er inne, velg «pil opp/pil ned» symbolet øverst til høyre

g)      Velg «Last ned fra server» og «Fortsett» og «OK» og  «Importer»

Kartet vises med hvite, gule og oransje prikker for hhv. turbiner, helårs- og fritidsbolig.

Videre kan man:

h)      Velg «kart og kartlag» i nedtrekksmenyen øverst til venstre

i)        Klikk på «kartlag» fanen

j)        Klikk på alle kartlagene: Adkomst- og internveier, Roan planområde
           og Støysonekart og klikk på «tilbake-pilen» øverst til venstre.

Nå skal kartet vises med støymottagere, turbiner, veier og planområdet. Man kan klikke på støymottagerne (hus og hytter) og få frem en informasjonstabell for den aktuelle bygningen. Man kan også klikke på turbinene for å finne navnet på den enkelte turbin.

 

Støykart

Tittel Størrelse Type
Roan vindpark helårsboliger 3,6MB .PDF
Roan vindpark fritidsboliger 3,6MB .PDF
Storheia vindpark helårsbolger 3,4MB .PDF
Storheia vindpark fritidsboliger 3,4MB .PDF
Hitra 2 vindpark helårsboliger 3MB .PDF
Hitra 2 vindpark fritidsboliger 3MB .PDF
Geitfjellet vindpark helårsboliger 2,7MB .PDF
Geitfjellet vindpark fritidsboliger 2,7MB .PDF
Harbaksfjellet vindpark helårsboliger 1,5MB .PDF
Harbaksfjellet vindpark fritidsboliger 1,5MB .PDF
Kvenndalsfjellet vindpark helårsboliger 1,8MB .PDF
Kvenndalsfjellet vindpark fritidsboliger 1,8MB .PDF