Oppgraderte flyttleier for reinen på Storheia

Drivinglei for rein i Hogsdalen mot Rissa

Rydding av drivingsleier er en del av de avbøtende tiltakene som blir gjennomført i samarbeid med reinbeitedistriktet.

Storheia vindpark ligger i et av tre vinterbeiteområder som disponeres av Fosen reinbeitedistrikt, driftsgruppe sør. Planarealet utgjør ca 20 % av det ene vinterbeite som inkluderer Storheia. Gjennom konsesjonsprosessen ble planarealet redusert i den sørlige delen for å begrense virkningene for reinens arealbruk i dette området. Et av de avbøtende tiltakene som ligger i konsesjonen og i avtalen med driftsgruppe sør er å rydde eksisterende flyttleier til to av de andre viktige vinterbeitene. Disse flyttleiene har vært i gjengroing og er i tillegg berørt av ulike barrierer og flaskehalser fra landbruk og samferdsel. Etter rydding av flyttleiene kan reinen lettere ledes til andre vinterbeiter og dermed øke reindriftens beitefleksibilitet.  

Statkraft er i henhold til konsesjonen forpliktet til å finansiere 75 % av ryddingen av to disse flyttleiene. Fosen Vind har også tatt ansvaret for å gjennomføre tiltaket. Det ryddes nesten 12 km med flyttleier og det er gjennomført en befaring sammen med driftsgruppen, grunneier og Fylkesmannen for å ytterligere gjøre tilpasninger slikt at driving og ferdsel med snøscooter vil fungere godt. Til tross for at reindriften gjennom reindriftsloven har rettigheter til å holde oppe tradisjonelle flyttleier, har Fosen Vind for å unngå arealbrukskonflikter valgt å kompensere grunneierne for tapt skog og ulemper som følge av skogryddingen.