Miljøhensyn

All energiproduksjon fører til inngrep i natur eller annen type påvirkning av det ytre miljø. Målet er å begrense påvirkningene slik at andre interesser ivaretas og utbyggingen fremstår som bærekraftig.

Gjennom konsesjonsprosessen håndteres alle forhold som gjelder inngrep i natur, påvirkning av det ytre miljø eller ivaretakelse av interesser fra andre brukergrupper. Herunder spesielt forholdet til reindriftsnæringen og avtaler om avbøtende tiltak.

Som ett ledd i oppfølgingen av konsesjonene og vilkårene som følger av disse skal miljøtilsynet i NVE godkjenne MTA-planer for alle parkene (Miljø-, transport- og anleggsplan) mellom utbygger/konsesjonær (Fosen Vind DA) og konsesjonsmyndigheten.

Planene skal omfatte anlegget og alle hjelpeanlegg som anleggsveier, masseuttak, plassering av overskuddsmasser, riggplasser og utforming av andre tekniske inngrep. Godkjente MTA-planer finner du under konsesjonssak/filer på NVE sine nettsider. Linker til disse finner du under "Vindparkene" og Konsesjon/tillatelser.