Monstad kai

Monstad kai er etablert for å håndtere utbyggingen av Roan, Storheia, Kvenndalsfjellet og Harbaksfjellet vindparker på Fosen. Kaien vil også i driftsperioden ha nytte for vindparkene, men vil i tillegg gi mulighet for ytterligere lokal næringsutvikling.

På grunn av mottak og klargjøring av vindturbiner, vil Monstad kai under utbyggingen være stengt for gjennomkjøring med port fra begge sider i perioden mars til september. 

Avkjørselen fra Selnesvegen til Sjøvegen vil i denne perioden ikke kunne benyttes. Inn- og utkjøring til industriområdet og gjenbruksstasjonen må i denne perioden derfor gjøres fra krysset ved Monstadstranda. 

Kaien er underlagt regler for sikring som en internasjonal havn etter ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code). Denne er vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å forbedre sikkerheten for skip i internasjonal fart, samt havneanlegg som betjener slike skip. Kystverket har ansvaret for gjennomføring av ISPS-koden og havnesikringsregelverket i alle norske havner og har godkjent Monstad kai i henhold til dette regelverket.