Statkraft som operatør

Fosen Vind DA har valgt Statkraft som operatør i så vel byggefasen som driftsfasen for vindparkene i Fosen programmet. Statkraft som operatør har detaljerte retningslinjer for anskaffelser som skal sikre strukturert og etterprøvbar samhandling med og likebehandling av leverandører.

Statkraft stiller krav til sine leverandører innenfor samfunnsansvar, HMS, ytre miljø og kvalitet. Kravene til leverandørene er beskrevet nærmere i Statkrafts leveregler for leverandører, som finnes under linken nedenfor. Leverandører til Statkraft forventes å oppfylle disse kravene i sitt forhold med Statkraft.

Fosen Vind S\DA har valgt Statkraft som operatør i så vel byggefasen som driftsfasen for vindparkene i Fosen programmet. Statkraft som operatør har detaljerte retningslinjer for anskaffelser som skal sikre strukturert og etterprøvbar samhandling med og likebehandling av leverandører.

Statkraft stiller krav til sine leverandører innenfor samfunnsansvar, HMS, ytre miljø og kvalitet. Kravene til leverandørene er beskrevet nærmere i Statkrafts leveregler for leverandører, som finnes under linken nedenfor. Leverandører til Statkraft forventes å oppfylle disse kravene i sitt forhold med Statkraft.

Som en oppfølging av konsesjonen er det godkjente MTA avtaler for alle parkene (Miljø-, transport- og anleggsplan) mellom utbygger/konsesjonær (Fosen Vind DA) og konsesjonsmyndigheten Planene skal omfatte anlegget og alle hjelpeanlegg som anleggsveier, masseuttak, plassering av overskuddsmasser, riggplasser og utforming av andre tekniske inngrep. Det er en forutsetning at alle leverandører forholder seg til disse avtalene og at de etterleves.

Anskaffelsesrutiner

Kvalifisering av leverandører

Leverandørkvalifisering Statkraft benytter Utilities Nordics & Central Europe (UNCE) som kvalifikasjonsordning. UNCE (tidligere Sellihca) er en EU-godkjent felles kvalifikasjonsordning og leverandørregister for den nordiske og sentraleuropeiske energibransjen. Leverandører som ønsker å handle med Statkraft skal som hovedregel være registrert og funnet kvalifisert i UNCE. For å bli prekvalifisert må man kontakte UNCE. Gjennom kvalifisering i UNCE vil man bli vurdert som leverandør til Statkraft, samt andre energiselskaper som er tilknyttet kvalifikasjonsordningen. Samlet gjennomfører energibransjen anskaffelser for flere milliarder kroner årlig. Ved at UNCE-ordningen annonseres i EUs publikasjonsorgan OJEU/TED minst en gang i året, ivaretas EU-direktivets krav om kunngjøring av konkurranse for ett år om gangen. I annonseringen kunngjøres det at Statkraft er tilsluttet UNCE som kvalifikasjonsordning, samt hvilke produktkategorier som omfattes.


Prosessen frem mot prekvalifisering som leverandør i Statkraft

Prekvalifisering – Trinn 1

For å bli prekvalifisert som leverandør i UNCE , må leverandøren fylle ut spørreskjema og egenerklæringer, samt tilfredsstille noen kvalifikasjonskrav:

  • Selskapet må være et lovlig etablert foretak (firmaattest)
  • Selskapet må være à jour med skatter og avgifter, samt ikke være i gjeldsforhandlinger eller satt under administrasjon (revisorerklæring)
  • Selskapet må ha fulgt gjeldende nasjonalt regelverk for innrapportering av siste årsberetning/årsregnskap (revisorerklæring)
  • Selskapet må ha (eller planlegge å innføre) et kvalitetssystem (egenerklæring)
  • Selskapet må ha (eller planlegge å innføre) et HMS-system (egenerklæring)

På bakgrunn av egeninnmeldt informasjon, blir leverandøren prekvalifisert i UNCE. Leverandøren melder selv inn hvilke produkt/tjenestekategorier som er aktuelle.

Prekvalifisering – Trinn 2

Ved enkelte anskaffelser ønsker Statkraft å gjennomføre en ytterlige prekvalifisering av leverandørene for å sikre at leverandørene har tilstrekkelig gjennomføringsevne. Dette gjelder spesielt for kontrakter av større økonomisk omfang, samt for komplekse anskaffelser som stiller strenge krav til leverandørens kompetanse, kapasitet og erfaring.