Revisjoner avdekket lønn under minste tillatte lønnssats

Fosen-utbyggingen er et stort og komplekst prosjekt med mange leverandører og samarbeidspartnere. Revisjoner under utbyggingen avdekket lønn under minste tillatte lønnssats.

Gjennom samtaler med den enkelte arbeider og grundige undersøkelser ble det avdekket at utenlandske arbeidere ble betalt helt ned til 9 EUR/time. I tillegg ble det avdekket andre brudd på arbeidstakers rettigheter samt gjort observasjoner som skapte bekymring for prosjektene i Fosen-utbyggingen.

Gjennom grundig dokumentasjonshenting, gjentagende kontroller og revisjoner har den utsatte part fått erstatning samt justert lønn i henhold til minste tillatte lønnssats i Norge. Andre tiltak for å rette opp i brudd er iverksatt samt at vi har jobbet forebyggende med våre kontraktsparter for å unngå gjentakelse. Kontinuerlig dialog med våre interessenter, slik som fagforeninger, EL& IT, har sikret at vi bl.a. kunne jobbe for å ansvarliggjøre den part som utsatte sine arbeidere for uretten.

Strukturering av informasjon, kontinuerlig risikovurdering satt i system samt metode for kontroll har vært vår tilnærming til problematikken. Vi har jobbet forutsigbart, men også gjennomført kontroller uanmeldt. Det ble etablert en kultur med tydelig retning fra alle ledernivåer med en felles forståelse for viktigheten av å sikre at arbeidstakerne, den svake part, har de betingelser og rettigheter de har krav på. I fellesskap har vi jobbet for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Vi er derfor nå tilfreds med at alle som har arbeidet i Fosen-utbyggingen har minimum fått lønn i tråd med norske krav og at de som fikk for lite i første omgang har blitt kompensert i ettertid.

Fosen-utbyggingen er et stort og komplekst prosjekt med mange leverandører og samarbeidspartnere. Arbeidet med å avdekke og håndtere disse funnene har vært krevende, men gitt oss bred innsikt og metodikk for oss som byggherre å sikre arbeidstakers rettigheter på byggeplassen. For å gi et innblikk i funn, vår tilnærming og tiltak er det arrangert et webinar med deltakere fra fagbevegelsen og arbeidstilsynet i tillegg til egne ansatte og tillitsvalgte.

På webinaret var det innspill fra Statkraft om bærekraft og oppfølging i leverandørkjeden, erfaring fra Fosen-utbyggingen om håndtering av arbeidstakers rettigheter på byggeplassen samt et innlegg om Statkraft og ansvarlige leverandørkjeder.

 

Dokumentasjon fra webinaret

Presentations from the Webinar in English

Ansvarlig leverandørkjede

Se webinaret her: